മുന്നിലുള്ള തടസ്സങ്ങളെ തരണം ചെയ്ത് ദേവയെ കണ്ടെത്താൻ കണ്മണിയ്ക്ക് കഴിയുമോ ?