ബി കോം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്കാരി ഭാര്യയുടെ ബുദ്ധി പരിശോധിക്കാൻ ബാലേട്ടന്റെ ചോദ്യം. Santhwanam || Episode 181 || 17-04-21 (Watch Full Episode on Disney+ Hotstar)