ചേച്ചിയെ അവിശ്വസിച്ച് സ്വാതി. സീതയെ വീണ്ടും ജയിലിലാക്കാൻ രാജേശ്വരിയുടെ ശ്രമം.