ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ മൊട്ടിട്ട പ്രണയം ആരാകും ആദ്യം പറയുക ?

Koodevide || Tonight 8:40 PM || Asianet

Koodevide #Asianet #AsianetSerials #MalayalamSerials #KrishnaKumar #BipinJose #RoshanMathewJohn #AnshithaAnji #Sreedhanya #NishaaMathew #Rishya