അമ്മയ്ക്ക് തുല്യം അമ്മ മാത്രം. അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ച് മത്സരാർത്ഥികൾ.

Bigg Boss || Tonight 9:30 PM || Asianet

BiggBoss​ #BiggBossMalayalamSeason3​ #Asianet​ #RealityShow​ #Mohanlal​ #BiggBossMalayalam​ #BB​ #BBM​ #BBMS3​ #biggbosscontestants​ #biggbossasianet​ #lalettan​ #BiggBoss2021